Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (7)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

15.09.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

58 §

Lasten puheterapiakuntoutusten, lasten psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelujen hankinta

HEL 2022-002527 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä lasten puheterapiakuntoutusten, psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelujen puitejärjestelyyn etusijajärjestyksessä palveluntuottajat osa-alueittain seuraavasti:

1. Lasten puheterapiakuntoutukset / suomenkielinen

 1. Zildren Oy
 2. Ab Puhepoint Oy
 3. Premius Oy
 4. Sanaset Oy
 5. Äänneloikka Oy
 6. Premera Oy
 7. Mehiläinen Oy

2. Lasten puheterapiakuntoutukset / ruotsinkielinen

 1. Äänneloikka Oy
 2. Coronaria Contextia Oy
 3. ProNeuron
 4. HLS-Fondo Oy
 5. CogniMed Oy

3. Lasten psykologipalvelut / suomenkielinen

 1. KKT-keskus Arvo Helsinki Oy
 2. Mehiläinen Oy
 3. Silmuke Oy

4. Lasten psykologipalvelut / ruotsinkielinen

 1. Mehiläinen Oy

5. Paripsykoterapiapalvelut / suomenkielinen

 1. Neljä Astetta Oy
 2. Mielipalvelut Oy
 3. Terapiatalo Noste Oy

6. Paripsykoterapiapalvelut / ruotsinkielinen

 1. Terapiatalo Noste Oy
 2. Mehiläinen Oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu osa-alueittain kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.11.2022. Sopimuskausi on neljän (4) vuoden mittainen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 3 056 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lasten puheterapiakuntoutusten, lasten psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelun hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 62, 29.03.2022. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteina ovat lasten puheterapiakuntoutukset, lasten psykologiset tutkimukset ja paripsykoterapiapalvelut, jotka on alla kuvattu tarkemmin.

Lasten puheterapiakuntoutus, suomen- ja ruotsinkielinen palvelu

Puheterapia on terveydenhuoltolain 29 §:n mukaista lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa syömisen ja nielemisen vaikeuksia sekä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Lasten ja nuorten (0–16-vuotiaat) puheterapiassa asiakkaaseen suoraan kohdistuvat terapian keinot ja harjoitteet sekä asiakkaan ympäristöä (omaiset, varhaiskasvatuksen ja koulun opettajat yms.) ohjaavat toimet ovat yhtä tärkeitä puheterapian tavoitteisiin pyrittäessä. Puheterapeuttinen kuntoutus voi toteutua yksilö- tai ryhmäterapiana tai näiden yhdistelmänä, lähi- tai etäkontaktia käyttäen.

Puheterapia-arviossa puheterapeutti arvioi asiakkaan vuorovaikutusta, puheen ymmärtämistä, kykyä ilmaista itseään puheella ja muilla keinoilla sekä syömisen ja nielemisen taitoja. Tavoitteena on selvittää kielellisten ja/tai syömisen taitojen tasoa ja vaikeuksia, kommunikaatioympäristön laatua sekä suosittaa arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua ja erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden tai muiden puhetta tukevien kommunikointikeinojen käyttöönottoa.

Palvelun käyttäjät ovat 0–16-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria, joiden puheterapeuttinen perustutkimus on toteutettu Helsingin lasten puheterapiayksikön toi-mesta ja joiden arvioidaan tarvitsevan puheterapiakuntoutusta. Osa palvelun käyttäjistä voi olla kehitysvammapoliklinikan asiakkaina olevia lapsia tai nuoria. Tarvittaessa kehitysvammapoliklinikka voi ohjata myös yli 16-vuotiaita ja aikuisia palveluun.

Lasten psykologipalvelut, suomen- ja ruotsinkielinen palvelu

Lasten psykologipalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista palvelua, jota tarjotaan alle kouluikäisille neuvolan psykologipalveluiden asiakkaille, joiden kehityksestä on huolta. Lisäksi psykologipalveluja tarjotaan kehitysvammapoliklinikan asiakkaille. Lasten psykologipalvelut sisältävät lasten tutkimuksia ja niihin kytkeytyvää ohjantaa, konsultaatiota ja verkostoyhteistyötä.

Lapsen psykologinen tutkimus perustuu taustatietojen, haastattelun, tutkimustilannehavaintojen ja erilaisten testimenetelmien kautta saatujen tutkimustulosten tulkintaan. Psykologi suunnittelee kullekin lapselle yksilöllisesti soveltuvan tutkimuskokonaisuuden.

Psykologisen tutkimuksen sisältö ja laajuus voivat siten vaihdella lapsen tilanteesta riippuen. Tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen lausunto, jonka lisäksi perhe saa suullisen palautteen tutkimuksen suorittaneelta psykologilta. Psykologi tekee myös yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja muiden lähitoimijoiden kanssa.

Paripsykoterapiapalvelut, suomen- ja ruotsinkielinen palvelu

Pariterapia on sosiaalihuoltolain 26 §:n mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, jota tarjotaan helsinkiläisille lapsiperheille, joilla arvioidaan olevan sen tarvetta. Pariterapian tavoitteena on auttaa paria parantamaan vuorovaikutustaan, lisäämään ymmärrystään suhteessaan, lisäämään parisuhteensa toimivuutta sekä vähentämään kärsimystä, jota muun muassa jatkuvat väärinymmärrykset aiheuttavat.

Hankintamenettely

Lasten puheterapiakuntoutusten, lasten psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valittiin palveluntuottajat puitejärjestelyyn.

Tarjouskilpailu järjestettiin Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouskilpailu käynnistettiin 9.4.2022 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella. Tarjousten jättämisen määräaika aika oli 8.5.2022 klo 16:00.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu sekä tarjoajille että hankittavalle palvelulle asetettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouksen pystyi esittämään yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Tarjoajien oli tarjousaikana mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä 25.4.2022 klo 12:00 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 7.5.2022. Lisätietokysymyksiin vastaaminen viivästyi, joten tarjousten jättämisen määräaikaa jatkettiin 5.6.2022 klo 12:00 saakka.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 5.6.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 26 tarjousta. Osa-alueittain tarjouksen jättivät:

1. Lasten puheterapiakuntoutukset / suomenkielinen

Ab Puhepoint Oy, CogniMed Oy,Coronaria Contextia Oy, Coronaria Terapeija Oy, HLS-Fondo Oy, Kommunikointikeskus Kipinä Oy, Mehiläinen Oy, Premera Oy, Premius Oy, ProNeuron, Puheklinikka NET Oy, Sanaset Oy, Sivupersoona Oy, Tutoris Oy, Voimavarakeskus Tempo Oy, Zildren Oy ja Äänneloikka Oy

2. Lasten puheterapiakuntoutukset / ruotsinkielinen

CogniMed Oy, Coronaria Contextia Oy, HLS-Fondo Oy, Mehiläinen Oy, ProNeuron, Tutoris Oy ja Äänneloikka Oy

3. Lasten psykologipalvelut / suomenkielinen

Coronaria Contextia Oy, KKT-keskus Arvo Helsinki Oy, Ludus Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, Mehiläinen Oy, ProNeuron, Silmuke Oy ja Sofita Oy

4. Lasten psykologipalvelut / ruotsinkielinen

Mehiläinen Oy

5. Paripsykoterapiapalvelut / suomenkielinen

Kuuleva Oy, Mehiläinen Oy, Mielipalvelut Oy, Neljä Astetta Oy ja Terapiatalo Noste Oy

6. Paripsykoterapiapalvelut / ruotsinkielinen

Mehiläinen Oy ja Terapiatalo Noste Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Tarjoajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Hankintalain 74.1 §:n mukaisesti tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Hankintalain 74.2 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintayksikkö lähetti Premera Oy:lle täsmennyspyynnön koskien tarjoajan epähuomiossa lataamaa väärää liitettä tarjouspyynnön kohtaan henkilöstölomake.

Hankintayksikkö pyysi Äänneloikka Oy:ltä, ProNeuronilta ja Sofita Oy:ltä tarkennusta tarjouksen ristiriitaisuuteen siitä, käyttävätkö tarjoajat alihankkijoita sopimuskaudella.

Hankintayksikkö pyysi Terapiatalo Noste Oy:ltä täsmennystä tarjoajan ilmoittamaan korkeaan kapasiteettiarvioon.

Kaikki edellä mainitut tarjoajat vastasivat määräajassa ajassa esitettyihin täsmennyspyyntöihin. Käsiteltyjen täsmennyspyyntöjen jälkeen hankintayksikkö totesi kaikkien saapuneiden tarjousten olevan tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten vertailu tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kaikkien osa-alueiden tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste oli halvin hinta.

Hintavertailu toteutettiin kohteittain siten, että kullekin tarjoushinnalle asetetut maksimipisteet olivat yhteensä 100 pistettä. Tarjousvertailussa kunkin kohteen edullisin tarjous sai hintakohteen mukaiset maksimipisteet ja loput siten, että hintakohteen edullisin tarjoushinta jaettiin vertailtavalla hinnalla ja kerrottiin hintakohteen maksimipistemäärällä. Kohteiden tarkat hintapisteet on esitetty liitteessä 1.

Tarjousvertailu tehtiin osa-alueittain. Tarjousten vertailutaulukko on esitetty liitteessä 1.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen ehdottomien vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan palvelulle vaadittavan laatutason, joten tarjousten valintaperusteena käytetään osa-alueittain halvimpaan hintaan perustuvaa kokonaistaloudellista edullisuutta.

Puitejärjestelyyn oli määrä valita tarjousten kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä 3–15 palveluntuottajaa osa-alueittain siten, että palvelulle arvioitu kapasiteettitarve tulee täytetyksi. Kaikkiin osa-alueisiin ei saatu riittävää määrää tarjouksia täyttämään tarvittava kapasiteettitarve, joten niihin valittiin kaikki tarjouksen jättäneet tarjoajat. Tarjoajat asetetaan puitejärjestelyssä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella etusijajärjestykseen.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään neljän (4) vuoden pituiset sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.11.2022. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 310 44527

markus.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Liite 1

Hankintapalvelut

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566