Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.06.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

43 §

Täydennys tutkimuslupaan "eHealth raskausdiabeteksen hoidossa – eMOM GDM -projekti"

HEL 2019-005865 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan täydennyksen ********** ym. tutkimukselle "eHealth raskausdiabeteksen hoidossa – eMOM GDM -projekti" (tieteellinen tutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on ylihoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Aiemmassa tutkimusluvassa mainitut ehdot koskevat myös tätä tutkimuslupaa.

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupaa haetaan aiemmin myönnetyn tutkimusluvan pidentämiseksi (HEL 2019-005865). Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, voidaanko uudenlaisen digitaalisen palvelukonseptin (eMOM GDM –sovellus) avulla parantaa raskausdiabeteksen hallintaa ja vastasyntyneiden kehonkoostumusta verrattuna nykyiseen hoitokäytäntöön. Tutkimus antaa myös tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta raskausdiabeteksen hoitotasapainoon ja vastasyntyneen kehon koostumukseen. Tutkimuksella on HUS:n eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Aiemmin myönnettyä tutkimuslupaa täydennetään pidentämällä tutkimusluvan voimassaoloa 31.12.2023 saakka. Rekrytointi ja aineiston keruu jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Tutkimuksen toteuttamisesta ja aineiston keruusta tulee sopia riittävällä tavalla yhteyshenkilön kanssa. Tutkimuslupa ei koske aineiston keruuta asiakastietojärjestelmistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja palvelujensa osalta.

Lisätiedot

Mia Mäntymaa, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 72924

mia.mantymaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021

2

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, eMOM GDM tutkimussuunnitelma 3-2021

3

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Ammattilaishaastattelu vaihe 1.3

4

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, HUS 2165 2018 Lausunto Eettinen toimikunta III 14.04.2021

5

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Rekisteriseloste ja vaikutustenarviointi 11-2020

6

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Tiivistelmä tutkimussuunitelmasta 16.6.2021

7

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Saatekirje, Helsinki 6-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566