Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.06.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

41 §

Laitospalvelun suorahankinta, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

HEL 2022-008055 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankintalain 110 §:n perusteella hankkia laitospalvelua kahdelle asiakkaalle yksilöllisenä päätöksenä suorahankintana Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta ajalle 18.5.-31.12.2022 ja 1.3-1.9.2022.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo on 371 120 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on laitospalvelu kahdelle kehitysvammahuollon asiakkaalle. Palvelun järjestäminen suorahankintana toteuttaa asiakkaan edun eikä vastaavaa palvelua ole mahdollista saada puitesopimuksen piiriin kuuluvasta palvelutarjonnasta.

Hankinnan perustelut henkilötietoineen on yksilöity liitteessä 1, mikä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Laura Arminen, sosiaaliohjaaja, puhelin: 310 37412

laura.arminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566