Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

24.05.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

35 §

ERHEPYKÄLÄ

HEL 2022-006999 T 00 01 00

Lisätiedot

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241

leena.lehikoinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566