Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

28.04.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

28 §

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelujen Nuorten vastaanotto 1:n kuuden paikan tilapäinen sulkeminen 1.5. - 31.8.2022

HEL 2022-004336 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että nuorten vastaanoton Kallion osaston 3 kuusi paikkaa suljetaan ajalle 1.5.-31.8.2022 johtuen henkilöstövajeesta.

Päätöksen perustelut

Tilapäisen paikkamäärän supistamisen syynä on Nuorten vastaanoton henkilöstövaje. Tällä hetkellä Nuorten vastaanoton kokonaisuudessa on auki 11 vakanssia. Sijaisia ja Seuren keikkalaisia on ollut vaikea saada vastaamaan vajeeseen siten, että kaikissa vuoroissa olisi mitoituksen mukainen vahvuus. Edellinen sulkupäätös on tehty 24.3.2022 ajalle 28.3.2022-30.4.2022.

Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi on käytetty 6 % rekrytointilisää ja sitouttamispalkkiota. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut henkilöstötilanteen parantumiseen.

Asiakas- ja työntekijäturvallisuuden vahvistamiseksi osaston kuuden paikan tilapäinen sulkeminen on välttämätöntä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Hannele Moisio, lastenkodin johtaja, puhelin: 310 43378

hannele.moisio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Viestintä

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566