Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

29.03.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

19 §

Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2022

HEL 2022-004515 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen aukioloajoista ja paikkamääristä kesällä 2022 seuraavasti:

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki, on suljettu ajalla 4.7. - 31.7.2022.

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus on normaalisti auki 3.7.2022 asti ja jälleen 1.8.2022 ympärivuorokautisesti. Palvelussa on paikkoja 7 perheelle.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Toimipisteen tilapäisen sulkemisen syynä on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve (asiakasperheiden motivoitumattomuus palvelun vastaanottamiseen kesällä) ja henkilöstön vuosilomien keskittäminen, millä turvataan henkilökunnan käytettävyys ympärivuorokautisesti loma-ajan ulkopuolella kustannustehokkaasti.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Jaakko Syrjälä, perhekuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 54853

jaakko.syrjala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566