Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.01.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

3 §

Hoitopalvelun suorahankinta Medical Revolution Oy:ltä ja Fenixcare Oy:ltä

HEL 2022-000665 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella hankkia hoitopalvelua/henkilöstöä Medical Revolution Oy:ltä ja Fenixcare Oy:ltä vammaistyön asumispalveluyksikköjen asiakkaille suorahankintana ajalle 20.1.-31.5.2022.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 400 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankinnan kohteena on hoitopalvelu Helsingin kaupungin vammaistyön  asumisyksiköiden asiakkaille. Asumispalvelut ovat peruspalveluita, joissa asuvien kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi henkilökunnan saaminen on välttämätöntä. Hoitopalvelua hankitaan asumispalveluyksiköiden toimintakyvyn turvaamiseksi erityisesti Covid19 -pandemian  aiheuttaman henkilöstövajeen takia.

Henkilökuntaa ei ole saatu tarvittavaa määrää, minkä vuoksi vammaistyössä on otettu yhteyttä palveluntuottajiin hoitopalvelujen hankintaan liittyen. Medical Revolution Oy:ltä ja Fenixcare Oy:ltä on saatu tarjous, jolla pystytään turvaamaan hoitotyön sijaistarvetta niin ettei asiakasturvallisuus vaarannu. Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa on välttämätöntä käyttää, koska henkilökunnan saamista ei pystyä muuten varmistamaan. Palvelun hankinnasta on tarkoitus järjestää hankintalain mukainen kilpailutus vuonna 2022.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 30.3.2021 § 76.

Lisätiedot

Anu Purhonen, vs. ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

anu.purhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelun tuottajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566