Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.09.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

57 §

Palveluasumisen suorahankinta Neuroliiton Palvelutalo Merenpisarasta

HEL 2021-010303 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä hankintalain 110 § perusteella yksilöllisenä päätöksenä vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen suorahankinnan asiakkaalle Neuroliiton Palvelutalo Merenpisarasta 26.10.2020 alkaen toistaiseksi.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo neljälle vuodelle on 321 200 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen vammaispalvelun asiakkaalle. Palvelun järjestäminen suorahankintana toteuttaa asiakkaan edun eikä vastaavaa palvelua ole mahdollista saada puitesopimuksen piiriin kuuluvasta palvelutarjonnasta.

Hankinnan perustelut henkilötietoineen on yksilöity liitteessä 1, mikä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 30.3.2021 § 76.

Lisätiedot

Anu Purhonen, vs. ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

anu.purhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelun tuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Vammaistyö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566