Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.08.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

51 §

Kuntouttavan vankityön myyminen Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilalle vuonna 2021

HEL 2021-007148 T 02 09 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vuonna 2021 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilalle myydään kuntouttavaa vankityötä hintaan 90 euroa / vankityöpäivä pitäen tavoitteena 1265 päivää (253 x 5 asiakasta). Lisäksi maksetaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilan kuntouttavan vankityön käyttöön tarjoaman veneen käyttöönottokustannukset 2783,50 euroa (liite ohessa).

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluvalla Suomenlinnan vankilalla ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus kuntouttavan vankityön järjestämisestä helsinkiläisille vapausrangaistukseen tuomituille vangeille. Sopimus on päivitetty 1.4.2014 ja uusi sopimus on päivityksessä. Kuntouttava vankityö sisältää suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutusta, jossa korostuu työhönsijoittuminen ja päihdekuntoutus, asumispalvelut ja velka-asioiden järjestely.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu kuntouttavaan vankityöhön sijoitettujen vankien kuntouttavaan ja vapauteen valmentavaan toimintaan päätöstensä mukaisesti osana järjestämiään sosiaalipalveluja. Tarjolla olevien palvelujen lisäksi vapauteen valmentavaan toimintaan voi kuulua muiden tahojen, kuten työllisyyspalveluiden, kriminaalihuollon ja päihdejärjestöjen palveluja, joista sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyökumppaneiden kesken.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue korvaa vankityökustannusten laskelmaan perustuen vankityön järjestämisen kustannukset Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala sopivat vuosittain uuden toimintavuoden tavoitteista vankien määrän ja enimmäiskustannusten osalta. Tältä pohjalta sovittava kiinteä vankityöpäivä maksu on lopullinen korvausperuste Helsingin kaupungin palvelujen tuottamisesta.

Kuntouttavan vankityön toiminta toteutui vuonna 2020 seuraavasti:

Vankiosallistujia oli vuoden 2020 aikana yhteensä 17, joista kahdeksan osallistui toimintaan myös valvotussa koevapaudessa ollessaan. Uusia asiakkaita kuntouttavaan vankityöhön ohjattiin kahdeksan, joista kuusi aloitti palvelussa.

Vankityöpäivien lukumäärä oli 1039 päivää, joista Etelä-Suomen rikosseuraamusalue maksoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle 82,00 euroa/vankityöpäivä. Vuoden 2020 tavoitteena oli 1518 vankityöpäivää.

Kuntouttavaa vankityötä voi palvelun luonteen vuoksi tuottaa vain toinen viranomainen, joten palvelun myynti ei tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalla oikeus päättää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myynnistä silloin, kun kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtämisestä 22.10.2019 § 247.

Lisätiedot

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi

Marjo Oikarinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 46879

marjo.oikarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

VENETARVIKKEET

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Lännen aikuissosiaalityö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566