Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.08.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

49 §

Virkasuhteen täyttäminen, Kehitysvammapoliklinikan päällikkö, työavain SOTE-01-410-21

HEL 2021-009103 T 01 01 01 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** kehitysvammapoliklinikan päällikön virkaan (vakanssinumero 044483, toimintayksikkö 395480, työpiste 100160) 1.10.2021 alkaen 4653,61 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys tulee esittää 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelujen kehitysvammapoliklinikka.

Varalle valittiin terveystieteiden maisteri **********

Päätöksen perustelut

Kehitysvammapoliklinikan päällikön virka on uusi ja se tulee avoimeksi 1.9.2021.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan yksikön päällikön virkaan ottaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Kehitysvammapoliklinikan päällikkö vastaa Kehitysvammapoliklinikan toiminnan ja talouden johtamisesta. Vahva painopiste työssä on vammaistyön ja kehitysvammapoliklinikan toiminnan ja palvelujen kehittämisessä sekä laaja-alaisen asiakasyhteistyön kehittämisessä yhteistyössä muiden vammaistyön yksiköiden kanssa, mutta myös terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten, erikoissairaanhoidon ja muiden kuntien kanssa. Helsinki on mukana Uudenmaan alueen yhteisessä Kehitysvammaisten Hoitopolut- hankkeessa ja tämän hankkeen toimenpidesuositusten edistäminen on yksi lähivuosien keskeinen tehtävä Sote-uudistuksen rinnalla. Kehitysvammapoliklinikan päällikkö on vammaistyön johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (VTM,TTM,YTM).

Tehtävässä menestyminen edellyttää alan johtamiskokemusta ja kehittämisosaamista, sosiaali- ja terveydenhuollon ja erityisesti vammais- ja kehitysvammapalveluiden tuntemusta ja kokemusta vammaislainsäädännön soveltamisesta. Hyvät verkostoitumis- ja yhteistyötaidot ovat edellytys tehtävässä toimimiselle.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kehitysvammapoliklinikan päällikön virka (vakanssinumero 044483) on ollut julkisesti haettavana 23.6.-14.7.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sisäisen rekrytointipalvelun lisäksi virka oli haettavana TE-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 11 hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa.

Hakijat haastateltiin 11.8.2021. Haastattelijoina olivat perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja ********** vammaistyön johtaja ********** ja johtava puheterapeutti **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja AMK ja restonomi. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja AMK ja sähköpiirtäjä. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja fysioterapeutti. Hän on suorittanut Kuntaliiton järjestämän esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelman ja Aalto-yliopiston Terveydenhuollon johtaminen -tutkinnon. **********

Kehitysvammapoliklinikan päällikön tehtävä on uusi. Toimenkuvan vuoksi valintaprosessissa kiinnitettiin erityisesti huomiota kokemukseen talouden ja toiminnan johtamisesta ja kokemukseen monipuolisista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä.

********** on hakemusasiakirjojen, haastatelluille annetun ennakkotehtävän, haastattelujen ja aiempaan tietoon perustuen parhaat edellytykset edellä kuvattujen kehitysvammapoliklinikan päällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Valintaa puoltaa hänen johtamiskoulutuksensa sekä monipuolinen johtamis- ja työkokemuksensa. Hänen työhistoriaansa sisältyy kehittämis- ja esimiestehtävien lisäksi kokemusta merkittävästä ja laajasta vastuusta talouden ja toiminnan johtamisessa. ********** on vahvoja näyttöjä organisaatioiden yhteistyöprosessien kehittämisestä. Erityisesti hänen kokemuksestaan nykyisistä työtehtävistään kehitysvammapsykiatristen yksiköiden toiminnan, moniammatillisten tiimien ja talouden johtamisesta, voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä kehitysvammapoliklinikan päällikön tehtävässä.

********** varalle valitsemista puoltaa hänen monipuolinen työkokemus erilaisissa toimintaympäristöissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, erityisesti työkokemus aikuisten, lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Näiden lisäksi hänen johtamisopinnoista ja muusta täydennyskoulutuksesta voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä kehitysvammapoliklinikan päällikön tehtävässä.

Lisätiedot

Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntijat

Taloushallintopalvelut

Vammaistyö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566