Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

03.06.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

37 §

Tutkimuslupa tutkimukseen ”K-0 toiminnan vaikuttavuus pitkittyneiden kiusaamistilanteiden käsittelyssä ja ratkaisuun päätymisessä”

HEL 2021-005932 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimukselle ”K-0 toiminnan vaikuttavuus pitkittyneiden kiusaamistilanteiden käsittelyssä ja ratkaisuun päätymisessä” (Pro gradu, muu: tutkimusartikkeli). Yhteyshenkilö on koordinaattori ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa tarkastellaan monialaista verkostotyötä pitkittyneiden kiusaamistilanteiden käsittelyssä. Yhteydenotot K-0 työntekijöihin voivat tulla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan tai poliisin lisäksi nuorisotoimesta, lähinnä nuorisotaloilta, joissa lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Kaikille monialaiseen verkostotyöhön osallistuneille työntekijöille lähetetään kysely, jolla kerätään tietoa heidän osallisuudestaan ja kokemuksistaan K-0 toiminnasta. Sosiaali- ja terveystoimessa tämä koskee lapsi- ja perhepalveluita. Kysely koskee noin 10 työntekijää. Kysely työntekijöille menee K-0 työntekijöiden kautta. Tutkimusaineisto analysoidaan soveltuvin menetelmin. Kyselyaineistot hävitetään noin vuoden päästä tutkimuksen valmistumisesta.

Tämä päätös koskee tutkimuksen osiota, joka kohdistuu sosiaali- ja terveystoimialaan. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat tekevät omat päätöksensä niitä koskevasta tutkimuksen osuudesta.

Lastensuojelun johtaja ja perhepalvelujen johtaja puoltavat tutkimuslupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (korjaa päättäjän mukaan: perhe- ja sosiaalipalveluihin liittyvät tutkimusluvat).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 11.5.2021

2

Tutkimuslupahakemus 11.5.2021, liite, tutkimussuunnitelma

3

Liite tutkimuslupahakemukseen

4

K-0 Palautekysely yhteistyökumppaneille

5

Tutkimuslupahakemus, täydennys 25.5.2021, liite, palautekysely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566