Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.05.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

31 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun avohuollon välinen yhteistyö Helsingissä"

HEL 2021-003256 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimukselle "Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun avohuollon välinen yhteistyö Helsingissä" (AMK-opinnäytetyö). Tutkimuksen yhteyshenkilöitä ovat johtava ohjaaja ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet Pegasos–potilastietojärjestelmään tutkimusjoukkoon kuuluvien asiakkaiden potilastietojen tarkastelua varten. Pegasos-potilastietojärjestelmän aktiivikäyttö on päättynyt. Lukutilainen Pegasos on käytettävissä mahdollisesti huhti-toukokuulle 2022 (tarkkaa aikataulua ei ole), jonka jälkeen järjestelmä saatetaan ajaa alas. Tutkijalle myönnetyt katseluoikeudet ovat voimassa korkeintaan järjestelmän alasajoon asti. Päätöksen saamisen jälkeen tutkimusluvan hakija täyttää hakemuslomakkeen Te-051 (Käyttöoikeushakemus ja vaitiolositoumus terveystoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin) ja toimittaa allekirjoitettuna postissa osoitteeseen Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala, tietojärjestelmäpalvelut, Pegasos-helpdesk/käyttöoikeudet, PL 6065, 00999 Helsingin kaupunki.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien kulkua lapsiperheiden kotipalveluun. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka kauan kotipalveluun pääsy lastensuojelun avohuollon asiakkailta kestää ja voidaanko prosessia kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Tutkimusaineistoa kerätään työntekijöille suunnatuilla kyselyillä sekä tehdään tiedonkeruu palvelulähetteistä ja asiakastietojärjestelmän kautta. Aineisto säilytetään ilman henkilötietoja tietoturvallisesti tietoturvaselosteen mukaisesti. Kaikki aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.12.2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Lisätiedot

Mia Mäntymaa, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 72924

mia.mantymaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021

2

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, liite, tutkimussuunnitelma

3

11.5.21 Vaikutustenarvioinnin lomake

4

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

5

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, saate lastensuojelun sosiaalityöntekijät

6

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, saate kotipalvelun perhetyöntekijät

7

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, kysely sosiaalityöntekijät

8

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, kysely perhetyöntekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilöt

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566