Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

14.05.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

30 §

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön kahden toimipisteen tilapäinen sulkeminen 9. – 15.8.2021

HEL 2021-005495 T 05 00 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelun toimipisteet Kumppanuustalo Hanna ja Oulunkylän seurahuone ovat suljettuina ajalla 9. - 15.8.2021.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen ja toimintojen supistamisen syynä on asukastalojen huoltotauko.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566