Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

05.05.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

22 §

Erikoislääkäripalvelu Naulakallion lastenkodin päihdepysäytysosastolle

HEL 2021-005421 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia erikoislääkäripalvelua Terveystalo Julkiset palvelut Oy:ltä. Erikoislääkäripalvelua hankitaan 1.6.2021 alkaen enintään 30.09.2021 asti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 43 000,00 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on erikoislääkäripalvelu sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun Naulakallion lastenkotiin. Kaupungilla on määräaikainen sopimus  Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa. Sopimus päättyy 31.5.2021

Hankintayksikkö valmistelee Naulakallion lastenkodin päihdepysäytysosaston erikoislääkäripalvelun hankintaa. Hankinnan sisällön osa-alueiden muutos ja palveluiden lisääminen on kuitenkin kasvattanut hankinnan valmisteluaikaa. Edellä mainitusta syystä johtuen kilpailutusta ei ehditä toteuttaa 31.5.2021 mennessä.

Palvelun järjestämistavasta käytyjen neuvottelujen tuloksena hankintayksikkö on päätynyt hankkimaan erikoislääkäripalveluja suorahankintana kilpailutuksen valmistelun ajaksi, jotta palvelun katkeamaton tuottaminen saadaan turvattua uuden kilpailutuksen valmistelun ajaksi.  Uusi kilpailutettu sopimus on tarkoitus saada voimaan viimeistään 1.10.2021.

Hankintaa varten pyydettiin tarjous Terveystalo Julkiset palvelut Oy:ltä. Tarjous saatiin 16.4.2021.

Sopimuksella sovitaan palvelusta väliaikainen järjestely, joka on päätettävissä heti kilpailutuksen valmistuttua. Palvelun irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

Helsingin kaupungin pienhankintaohjeiden mukaisesti pienhankinta voidaan toteuttaa ilman kevennettyä kilpailutusta, jos hankinnan hintataso on muutoin selvillä.  Markkinakartoituksen perusteella Terveystalo Julkiset palvelut Oy:n tarjous on vallitsevan hintatason mukainen.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 30.3.2021 § 76.

Lisätiedot

Jaana Haapamäki, lastenkodin johtaja, puhelin: 310 62030

jaana.haapamaki(a)hel.fi

Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 0931043241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Naulakallion lastenkoti

 

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566