Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

21.04.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

18 §

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelujen ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen toiminnan supistaminen vuonna 2021 ajalla 1.1.2021-27.6.2021

HEL 2021-003495 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen paikkamäärästä vuoden 2021 ajalle 1.1.-27.6.2021 seuraavasti:

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki on auki supistetusti aikavälillä 1.1.2021 - 27.6.2021 siten, että seitsemän (7) paikan sijasta käytössä on kuusi (6) paikkaa. Lisäksi kyseinen toimipiste on kokonaan suljettu ajalla 28.6. - 25.7.2021.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Tilapäisen paikkamäärän supistamisen syynä on koronaepidemiasta johtuva lasten vastaanoton tarve voida ottaa vastaan ja hoitaa altistuneita tai koronaan sairastuneita lapsia erillään muista asiakkaista. Perhekuntoutuksen yksiö sijaitsee samassa rakennuksessa, erillään muista lasten vastaanoton osastoista ja perhekuntoutuksen asunnoista.

Päätös yhden paikan vähentämisestä tehdään poikkeuksellisesti takautuvasti.

Toimipisteen tilapäisen sulkemisen syynä ajalla 28.6.-25.7.2021 on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve (asiakasperheiden motivoimattomuus palvelun vastaanottamiseen kesällä) ja henkilöstön vuosilomien keskittäminen, millä turvataan henkilökunnan käytettävyys Apotin käyttöönoton yhteydessä syksyllä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Jaakko Syrjälä, perhekuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 54853

jaakko.syrjala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus

Lastenvastaanotto

Viestintä

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566