Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.04.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

17 §

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2021

HEL 2021-003266 T 05 00 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelun aukioloajoista kesällä 2021 seuraavasti:

Idän aikuissosiaalityö:

Vuosaaren, Kontulan ja Pihlajamäen lähiöasemat, Maunulan asukastalo Saunabaari, Mylläri ja Malmin toimintakeskus ovat suljettuina 14.6. - 8.8.2021.

Asukastalo Betania on suljettu 3.5. - 8.8.2021.

Lännen aikuissosiaalityö:

Uusix-verstaat (Kyläsaarenkatu 8 ja Suvilahdenkatu 10 A) ovat suljettuna 5.7. - 30.7.2021.

Pakilan työkeskus on suljettu 5. - 30.7.2021. Logistiikkaosasto palvelee toimeentulotuen asiakkaita normaalisti kuitenkin niin, että tavarat toimitetaan asiakaan kotiin sovitusti. Nouto työkeskuksesta ei ole mahdollista.

Työkykyselvitys on suljettu 5. - 25.7.2021.

Kuntouttava työtoiminta on suljettu 5. - 30.7.2021.

Sosiaalinen kuntoutus on suljettu 5. - 30.7.2021.

Avotyötoiminnan kotihoidon tukiryhmät ja Kahvila Sumppila ovat suljettuna 5. - 30.7.2021. Luonto- ja ympäristöryhmissä sekä rakennus- ja kiinteistöryhmissä toimintaa supistetaan ajalla 5. - 30.7.2021, jolloin työtoimintaa tarjotaan avoinna olevissa ryhmissä.

Pohjoisen aikuissosiaalityö:

Sosiaalinen luototus on suljettu 12. - 31.7.2021.

Asumisneuvonnan chat-palvelu on suljettu 13. - 14.5.2021 ja 24.6. - 31.7.2021.

Sosiaalineuvonnan VIA-pisteet ovat suljettuina seuraavasti: Haaga 2. - 15.8.2021, Myllypuro 21.6. - 4.7.2021 ja Vuosaari 19.7. -  1.8.2021.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen ja toimintojen supistamisen syynä on kesäajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566