Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.03.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

15 §

Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön sosiaalineuvonnan palvelupisteidenlyhytaikainen sulkeminen 4.6.2021

HEL 2021-004140 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että sosiaalineuvonnan palvelupisteet (Kalasatama, Myllypuro, Haaga ja Vuosaari) ovat suljettuna 4.6.2021. Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelunjohtaja päätti, että sosiaalineuvonnan chat sekä puhelinpalvelut ovat suljettuina 4.6.2021.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Palvelupisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on sosiaalineuvonnan
tiimin kehittämis- ja tyhypäivä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden
johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Anri Viskari-Lojamo, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 310 62625

anri.viskari-lojamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintä

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566