Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (5)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.03.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

13 §

Minikilpailutus / Kampin perhekeskuksen toimistokalusteet HEL2016-009597

HEL 2021-001988 T 02 08 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella hankkia toimistokalusteita Kampin perhekeskukseen seuraavilta toimittajilta etusijajärjestyksessä:

Kohderyhmä 2. Työtuoli ja satulatuoli
1. Martela Oyj (0114891-2)
2. Tavara Trading TTR Oy (1464075-4)
3. Kinnarps Oy (0789249-4)
4. Modeo Oy (2028267-4)
5. Isku Interior Oy (1831497-2)

Kohderyhmä 3. Jakkarat
1. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 4. Nojatuolit ja sohva
1. Isku Interior Oy (1831497-2)

Kohderyhmä 5. Seinäkkeet
1. Modeo Oy (2028267-4)
2. Isku Interior Oy (1831497-2)
3. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 6. Sähkötyöpöydät
1. Modeo Oy (2028267-4)
2. Isku Interior Oy (1831497-2)
3. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 7. Yleispöydät ja taittopöydät
1. Isku Interior Oy (1831497-2)
2. Martela Oyj (0114891-2)
3. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 8. Pikkupöydät, sivupöydät ja sohvapöydät
1. Martela Oyj (0114891-2)
2. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 9. Magneettitussitaulu
1. Isku Interior Oy (1831497-2)
2. Martela Oyj (0114891-2)
3. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 10. Apteekkarinkaapit ja laatikosto
1. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 11. Avohyllyt
1. Modeo Oy (2028267-4)
2. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 12. Kaapit
1. Martela Oyj (0114891-2)
2. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 13. Säkkituoli ja aktiivituoli
1. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 14. Pikkutuolit ja pienet nojatuolit
1. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 15. Lepotuolit/imetystuolit
1. Martela Oyj (0114891-2)
2. Tavara Trading TTR Oy (1464075-4)
3. Isku Interior Oy (1831497-2)
4. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 16. Rahit
1. Modeo Oy (2028267-4)
2. Isku Interior Oy (1831497-2)
3. Tavara Trading TTR Oy (1464075-4)
4. Martela Oyj (0114891-2)

Kohderyhmä 17. Sohvat ja rahi
1. Martela Oyj (0114891-2)
2. Modeo Oy (2028267-4)

Kohderyhmä 18. Naulakot, kenkäteline ja esiteteline
1. Martela Oyj (0114891-2)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti olla valitsematta mitään tarjousta tarjouskilpailun kohderyhmän 1 (Yleistuolit ja tuolikärry) osalta sekä päätti, että kohderyhmä 1 kilpailutetaan uudelleen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 170 000 euroa (alv 0 %).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan tarpeen mukaan.

Hankinnasta ei tehdä sopimuksia vaan ainoastaan tilaukset aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Helsingin kaupungilla on voimassa oleva puitejärjestely (HEL 2016-009597) viiden toimistokalustetoimittajan kanssa.

Hankinnan kohteena on toimistokalusteiden hankinta Kampin perhekeskukseen vuoden 2021 aikana. Hankinnan kohde koostuu 18 eri kalusteryhmän muodostamasta kohderyhmästä.

Tarjouksen pystyi jättämään joko yhteen tai useampaan hankinnan kohderyhmään.

Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %.

Tarjousten vertailu tehtiin kohderyhmittäin ja vertailuhintana käytettiin kunkin kohderyhmän kokonaishintaa. Kunkin kohderyhmän kokonaisvertailuhinta saatiin laskemalla kohderyhmän sisältämien positioiden kokonaishinnat yhteen. Kohderyhmän sisältämien positioiden kokonaishinnat saatiin kaavalla: yksikköhinta x hankittava määrä (arvioitu hankintamäärä). Tarjoukset asetettiin etusijajärjestykseen kohderyhmittäin halvimman kokonaishinnan perusteella.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, tarjouksen sisällölle ja hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 1.3.2021 tarjouspalvelu.fi –portaalin kautta. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 8.3.2021 klo 10.00 mennessä. Asetettuun määräaikaan mennessä jätettiin 64 kysymystä, ja niihin vastattiin 10.3.2021.

Tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 19.3.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Isku Interior Oy (1831497-2)
Kinnarps Oy (0789249-4)
Martela Oyj (0114891-2)
Modeo Oy (2028267-4)
Tavara Trading Oy (1464075-4)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kohderyhmään 1 saatiin 4 tarjousta. Hankintayksikkö totesi tarjousten saapumisen jälkeen, että kohderyhmän 1 osalta tarjouspyynnössä sanotuissa vaatimuksissa on ollut tulkinnanvaraisuutta, mikä on johtanut siihen, että saadut tarjoukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tarjouspyyntö on näin ollen ollut tältä osin virheellinen siten, että tarjouspyynnön perusteella ei ole voinut saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kohderyhmä 1 kilpailutetaan uudelleen.

Mikäli yksi tai useampi kohderyhmän tuote (positio) ei täyttänyt tuotteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, hylättiin tarjoajan tarjous koko kohderyhmässä. Hylätyt tuotteet ja hylkäysperusteet on merkitty tarjoaja- ja kohderyhmäkohtaisesti liitteeseen 2. Hylätyt tarjoukset.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Kaikki tarjoukset, jotka täyttivät tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset, otettiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjoukset asetettiin kohderyhmittäin etusijajärjestykseen kohderyhmäkohtaisen kokonaishinnan perusteella. Tarjousten vertailu ja etusijajärjestyksen mukainen toimittajalistaus on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa vertailutaulukossa.

Toimivaltaperuste

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 19.1.2021 § 14.

Lisätiedot

Lotta Kauppila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727

lotta.kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Tarjousvertailu ja toimittajien etusijajärjestys

2

Liite 2 Hylätyt tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelut

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566