Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

24.03.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

11 §

Päätös optiokauden käyttöönotosta: Tilapäismajoituspalvelun hankinta

HEL 2019-005447 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa tilapäismajoituspalvelun hankinnassa optiokauden käyttöön ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. Puitejärjestelyn mukaisina palveluntuottajina toimivat seuraavat tuottajat:

1.) Tilapäismajoitus yksin eläville:
     1. Luona Oy

2.) Tilapäismajoitus yksin eläville, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea
     1. Luona Oy

3.) Tilapäismajoitus pariskunnille ja perheille
     1. Luona Oy

4.) Tilapäismajoitus perheille, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea
     1. Luona Oy

5.) Tilapäismajoitus turvakodista muuttaville
     1. Luona Oy
     2. Pääkaupunkiseudun turvakoti ry

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo valitulle optiokaudelle on noin 4 400 000 euroa. (0 % alv). Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut tilapäismajoituspalvelun hankinnan, josta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on tehnyt hankintapäätöksen 17.10.2019, 36 §. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on myös allekirjoittanut hankintapäätöksen mukaiset sopimukset.

Tilapäismajoituspalvelun hankinnan perussopimuskausi on 01.01.2020 - 31.12.2021. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella noudatetaan perussopimuskauden ehtoja sen mukaisesti, kun ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen tilapäismajoituspalvelun hankinnan periaatteista 13.08.2019, 160 §.

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566