Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

04.03.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

7 §

Henkilökohtaisen avun palvelun suorahankinta Ruoholahden asumispalveluyhdistys (RASPY) ry:ltä vuonna 2021

HEL 2021-002746 T 02 08 02 01

Päätös

A) Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä hankintalain 110 § perusteella yksilöllisinä päätöksinä asumispalveluja suorahankintana Ruoholahden asumispalveluyhdistys Raspy ry:ltä.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo on enintään 399 400 euroa.

B) Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myös hyväksyä ja allekirjoittaa Raspy ry:n vuoden 2021 toteuttamisohjelman (liite 1).

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on palveluasuminen, jonka Raspy ry itse toteuttaa asukkailleen henkilökohtaisten avustajien turvin.

Tämän päätöksen mukainen palvelu koskee vain Raspy ry:n asukkaita, joiden itsenäisen asumisen turvaava palvelu on vuosien ajan järjestetty siten, että yhdistys organisoi henkilökohtaisten avustajien rekrytoinnin, palkanmaksun ja työvuorosuunnittelun itse vuosittain päivitettävän toteuttamisohjelman mukaisin periaattein ja kustannuksin. Asukkaille on yksilöllisin viranhaltijapäätöksin myönnetty palveluasuminen, ja sen he avustajien avulla järjestävät. Kyseessä on asiakaslähtöinen tapa järjestää palvelu. Tällä päätöksellä jatketaan asiakkaiden asiakassuhteita, joiden katkeaminen olisi kussakin yksittäistapauksessa kohtuutonta ja epätarkoituksenmukaista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 19.1.2021 § 14.

Lisätiedot

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma Raspy 2021

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Vammaistyö

Hankinta-asiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566