Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.02.2021

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

5 §

Arkipyhäaattojen aukioloaika Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalveluissa sekä perhekeskuksissa vuonna 2021

HEL 2021-001420 T 00 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalvelut sisältäen vammaispalvelut, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, nuorten palvelut, sosiaalineuvonnan ja maahanmuuttoyksikön sekä perhekeskusten (Itäkatu, Kallio ja Vuosaari) osalta on avoinna klo 7 - 16 (normaalisti klo 7 - 20), neuvolat ovat avoinna klo 8 - 16 seuraavina arkeen ajoittuvina arkipyhäaattoina:

torstaina

1.4.2021

perjantaina

30.4.2021

keskiviikkona

12.5.2021

torstaina

24.6.2021

perjantaina

5.11.2021

torstaina

23.12.2021

perjantaina

31.12.2021.

 

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että aukioloaikojen supistamisen edellytyksenä on, että niistä informoidaan kuntalaisia riittävästi hyvissä ajoin.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090

anne.qvist(a)hel.fi

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi

Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi

Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi

Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Vammaistyö

Lastensuojelu

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566