Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

26.11.2020

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

97 §

Vammaisten henkilöiden työllistämispalvelujen hankinta

HEL 2020-012969 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia hankintalain 110 § mukaisin perustein vammaisten henkilöiden työllistämispalveluja neljälle henkilölle Invalidisäätiön Live Palveluilta. Palvelut hankintaan 1.1.2021 lähtien toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä noin 70 000 euroa vuodessa.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan hankinnasta tehdään palvelutuottajan kanssa erillinen sopimus.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 27 d §:n mukainen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta Helsingin kaupungin ohjaamille, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville asiakkaille.

Hankinta koskee neljää asiakasta, joiden asiakassuhteet Invalidisäätiön Live Palveluiden kanssa ovat alkaneet ennen huhtikuuta 2012. Kyseisten asiakkaiden asiakassuhteiden katkaiseminen katsotaan kunkin asiakkaan osalta kohtuuttomaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi, joten näiden asiakkaiden osalta palvelun hankintasopimusta jatketaan toistaiseksi.

Hankinta on arvoltaan sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoille asetetun kynnysarvon alittava pienhankinta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020, § 19.

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Marjo Oikarinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 040 3360177

marjo.oikarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566