Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

26.11.2020

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

96 §

Vammaistyön toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen jouluna 2020

HEL 2020-012389 T 06 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisten työ- ja päivätoiminnan toimipisteet pidetään jouluna 2020 tilapäisesti suljettuna seuraavasti:

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus on suljettuna ajalla 23.12.2020- 6.1.2021.

Kaikki muut alla mainitut toimipisteet ovat suljettuna ajalla 23.12.2020 -1.1.2021

Vammaistyön Cäpsän toimipiste

Vammaistyön Töölön toimipiste

Vammaistyön Vallilan toimipiste

Pasilan toimintakeskus

Sofianlehdon toimintakeskus

Toimintakeskus Kalasatama

Toimintakeskus Polku

Toimintakeskus Tanhua.

Tarvittaessa korvaava toiminta järjestetään toimintakeskus Kalasataman tiloissa.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti kehitysvammapoliklinikan aukioloajan tilapäisestä supistamisesta ajalla 21. - 31.12.2020

Kehitysvammapoliklinikka, osoitteessa Sofianlehdonkatu 8 A-rakennus, on avoinna arkipäivinä klo 8.00 -15.00 (normaali aukioloaika on klo 8.00-16.00).
Asiakkaille on tiedotettu yksiköiden kiinniolosta ja supistetusta aukiolosta.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen ja aukioloaikojen supistamisen syynä on henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi

Laura Åberg, ylilääkäri, puhelin: 310 52547

laura.aberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Työ- ja päivätoiminnan toimipisteet

Kehitysvammapoliklinikka

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566