Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

24.09.2020

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

82 §

Asukastalojen lyhytaikainen sulkeminen 5.10.2020 ja 14.10.2020

HEL 2020-010510 T 00 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että asukastalot Kumppanuustalo Hanna, Malmin toimintakeskus, Oulunkylän Seurahuone, Pihlajamäen lähiöasema, Kontulan lähiöasema, Maunulan asukastalo Saunabaari ja asukastalo Mylläri sekä Vuosaaren lähiöasema ovat suljettuina 5.10.2020 klo 9-10 ja 14.10.2020 klo 12-16. Normaalisti talot ovat avoinna arkisin klo 9-16.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisten aukioloaikojen supistamisen syynä ovat koko henkilöstön koulutus 5.10.2020 sekä asukastalotyön toiminnan kehittämistilaisuus 14.10.2020.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24323

irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566