Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.07.2020

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

74 §

Palveluasumisen suorahankinta VetreaElo Vennystä

HEL 2020-009007 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankintalain 110 §:n perusteella hankkia asiakkaan palveluasumisen VetreaElo Vennyssä suorahankintana 1.4.2020 alkaen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 445 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on asiakkaan palveluasuminen VetreaElo Vennyssä. Asiakas on vammautunut pysyvästi tammikuussa 2019, ja odottanut kuntoutuksen jälkeen marraskuusta 2019 alkaen asumispalvelupaikkaa Laakson sairaalassa. Asiakkaalle soveltuvaa palvelua ei ole mahdollista saada kaupungin omasta tai puitesopimuksen piiriin kuuluvasta palvelutarjonnasta, sillä paikkoja ei ole vapaana. Palvelun järjestäminen suorahankintana toteuttaa asiakkaan edun turvaamalla hänen kannaltaan merkittävän hoito- tai asiakassuhteen.

Hankinnan perustelut henkilötietoineen on yksilöity liitteessä 1, mikä on salassa pidettävä 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 04.02.2020 § 19.

Lisätiedot

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566