Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.07.2020

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

72 §

Palveluasumisen suorahankinta Sylvia- kodin Myllylähteen kyläyhteisö

HEL 2020-009001 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankintalain 110 §:n perusteella hankkia suorahankintana asiakkaan palveluasumisen Sylvia-kodin Myllylähde-yhteisössä 19.7.2020 alkaen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 357 152 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Hankinnan kohteena on asiakkaan palveluasuminen Steiner-pedagogisessa yhteisössä sekä työtoiminta viitenä päivänä viikossa. Asiakkaalla on yksilöllinen tarve integroituun palveluasumiseen ja työtoimintaan, ja Steiner-pedagogisen yksikön kulttuuri on muodostunut hänelle tutuksi. Palvelun järjestäminen suorahankintana toteuttaa asiakkaan edun turvaamalla hänen kannaltaan merkittävän hoito- tai asiakassuhteen.

Hankinnan perustelut henkilötietoineen on yksilöity liitteessä 1, mikä on salassa pidettävä 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 04.02.2020 § 19.

Lisätiedot

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566