Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

23.11.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

97 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-011702

HEL 2018-011702 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Kenellä on kyky osallistua? Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluissa" (sosiaalityön väitöstutkimus). Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi luvan luovuttaa hakijalle jäljempänä kuvattu, Helsingin jälkihuoltonuorista koottu aineisto. Tutkimuksen yhteyshenkilönä on johtava sosiaalityöntekijä Minna Manelius.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Väitöstutkimuksen osa-artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden psyykkisiä ongelmia ja oireita sekä niiden yhteyttä saatuihin palveluihin ja nuoren osallisuuteen omassa asiassaan. Tutkimuksessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: millaiset tekijät ennustavat osallisuutta palveluissa, mitkä diagnoosiryhmät saavat palveluita ja mitkä eivät, millaisilla oireilla nuori jää psykiatrian palvelujen ulkopuolelle sekä onko diagnooseilla tai oireilla yhteyttä sosiaaliseen verkostoon läheisten tai auttajien kanssa?

Tutkimusaineistona on valmis kvantitatiivinen aineisto, jossa on 600 jälkihuollon vuonna 2015 päättäneen nuoren asiakasasiakirjoista sähköiselle lomakkeelle kootut tiedot. Ne on kerätty Helsingin neljästä eri tietojärjestelmästä. Aineisto on koodattu ja se sisältää rakenteistettua tietoa nuorten taustasta, lastensuojelun asiakkuudesta, hyvinvoinnista, oireista, sosiaalisista suhteista sekä palveluiden käytöstä. Aineistosta ei voi tunnistaa yksittäistä asiakasta. Tutkimusaineisto säilytetään tietoturvallisella tavalla ja tutkija hävittää saamansa aineiston artikkelin julkaisun jälkeen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Hakija vastaa aineiston tietosuojasta ja tietoturvallisesta käytöstä, säilytyksestä ja hävittämisestä. Aineistoa ei saa luovuttaa eteenpäin eikä käyttää hakemuksesta poikkeavaa tarkoitusta varten. 

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialalle.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot

Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus,Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluissa

2

Tutkimussuunnitelma, Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566