Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.11.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

94 §

Virkasuhteen täyttäminen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, työavain 7-1261-18

HEL 2018-011891 T 01 01 01 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen, henkilöarvioinnin ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri Henna Niirasen aikuissosiaalityön päällikön virkaan (toimintayksikkö 395620, työpiste 100009, vakanssinumero 032596) 1.1.2019 lukien 4506,93 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Lausuntoa terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan aiemmin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala/ perhe- ja sosiaalipalvelut/nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö/lännen aikuissosiaalityö.

Päätöksen perustelut

Aikuissosiaalityön päällikön virka tuli avoimeksi 1.9.2018 aiemman viranhaltijan irtisanouduttua. Virka oli julkisesti haettavana 20.8.–7.9.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Talentia-lehdessä sekä LinkedIn- ja Twitter-palveluissa ja Oikotien sekä Duunitorin hakupalveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 25.1.2018 7§ tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen mukaan aikuissosiaalityön päällikön ottaa virkaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän koulutus eli Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Aikuissosiaaliyön päällikkö johtaa lännen aikuissosiaalityön yksikköä. Lännen aikuissosiaalityö koostuu seuraavista alayksiköistä: aikuisten sosiaalityön tiimit (2), nuorten sosiaalityö, kuntoutusohjaus, kuntouttava työtoiminta, työkykyselvitys, avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus. Lisäksi lännen aikuissosiaalityö vastaa kriisimajoitustoiminnasta. Lännen aikuissosiaalityön päällikön kehittämisvastuuna kaupunkitasolla on sosiaalinen kuntoutus.

Lännen aikuissosiaalityön päällikön tehtäviin kuuluu henkilöstön, toiminnan ja prosessien johtaminen ja kehittäminen sekä aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijatehtävät. Lisäksi päällikkö tekee laaja-alaista viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan valittavalta edellytetään kokemusta aikuissosiaalityön johtamisesta, kykyä muutosten johtamiseen sekä kiinnostusta sosiaalisen kuntoutuksen ja työttömien palvelujen kehittämiseen.

Aikuissosiaalityön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä. Vaadittu kelpoisuus oli 13 hakijalla. Kokemusta aikuissosiaalityön johtamisesta oli 11 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Hakijoita haastattelivat 18.9.2018 perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela sekä rekrytointikonsultti Jaana Aura.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut Laurea ammattikorkeakoulussa sosionomi AMK-tutkinnon vuonna 2004. Hakija on toiminut lännen aikuissosiaalityön päällikön tehtävissä 3.10.2017 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt johtavana sosiaalityöntekijänä sekä sosiaalisen- ja taloudellisen tuen päällikkönä sekä aluetyön yksikön päällikkönä Helsingin kaupungilla. Hakijan vahvuutena on kokemus aikuissosiaalityön johtamisesta. Näytöt muutosten valmistelusta ovat muihin haastateltuihin verrattuna vähäisempiä.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2005. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut sosionomi AMK-tutkinnon Helsingin ammattikorkeakoulussa vuonna 1999 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2016. Hakija on toiminut aikuissosiaalityön päällikkönä Järvenpään kaupungilla 1.3.2014 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt johtavana sosiaalityöntekijänä, projektipäällikkönä ja erikoistyövoimaneuvojana. Hakijan vahvuutena on projektien johtamisen osaaminen. Muihin haastateltuihin verrattuna hän on työskennellyt pienemmissä organisaatioissa.

Henna Niiranen on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2016. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut sosionomi AMK-tutkinnon Helsingin ammattikorkeakoulussa vuonna 2005 ja kasvatustieteiden perusopinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2005. Hakija on toiminut johtavana sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla, idän aikuissosiaalityössä sekä sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja toimeentulotuen maksatuksessa. Aiemmin hän on toiminut sosiaalityöntekijänä nuorten sosiaalityössä sekä sosiaaliohjaajana. Hakijan vahvuutena on sosiaalisen kuntoutuksen laajempi tuntemus sekä laajimmat näytöt muutosten johtamisesta muihin haastateltuihin verrattuna.

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2011. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut Adultassa merkonomin tutkinnon vuonna 2009. Hakija on toiminut aikuissosiaalityön päällikkönä Espoon kaupungilla 1.1.2017 lähtien. Aiemmin hän on toiminut aluepäällikkönä sekä johtavana sosiaalityöntekijänä Espoon kaupungilla.
Hakijan vahvuutena on kokemus aikuissosiaalityön johtamisesta. Näytöt muutosten johtamisesta ovat vähäisempiä kuin muilla haastatelluilla.

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2011. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi hän on suorittanut sosionomi AMK -tutkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2006 ja lähihoitajan tutkinnon Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa vuonna 2002. Hakija on toiminut sosiaalityön johtajana Nurmijärven kunnalla 15.8.2016 lähtien. Aiemmin hän on toiminut Espoossa sekä Vantaalla johtavana sosiaalityöntekijänä, lisäksi hän on toiminut sosiaalityöntekijänä Järvenpään sekä Helsingin kaupungilla. Hakijan vahvuutena on monipuolinen kokemus sosiaalityön eri sektoreilta. Muihin haastateltuihin verrattuna hän on työskennellyt pienemmissä organisaatioissa.

Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa; Henna Niiranen, ********** Arviointiin kutsutuilla katsottiin olevan riittävä kokemus aikuissosiaalityön alaan kuuluvista johtamistehtävistä. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja työnäyttöihin perustuen todettiin, että Henna Niirasella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen lännen aikuissosiaalityön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Niirasen valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, työkokemuksensa, näytöt uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa.  Hänen johtamistyylinsä on avointa, valmentavaa ja asiakeskeistä. Hänellä on laaja-alainen näkemys sosiaalisen kuntoutuksen, aikuissosiaalityön ja vaikeasti työllistyvien palvelujen kehittämisestä. Haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella hänellä on kyky laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan ja muutosten johtamiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Lisätiedot

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

leena.luhtasela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista työavain 7-1261-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Taloushallintopalvelut

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566