Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

08.11.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

90 §

Arkipyhäaattojen aukioloaika Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalveluissa sekä perhekeskuksissa 31.12.2018 ja vuonna 2019

HEL 2018-011595 T 06 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalvelut sisältäen vammaispalvelut, aikuissosiaalityön, nuorten palvelut, sosiaalineuvonnan ja maahanmuuttoyksikön sekä perhekeskusten (Itäkatu ja Vuosaari) osalta on avoinna klo 7 – 16 (normaalisti klo 7 – 20), neuvolat ovat avoinna klo 8 - 16 seuraavina arkeen ajoittuvina arkipyhäaattoina:

maanantaina   31.12.2018

torstaina           18.4.2019

tiistaina             30.4.2019

keskiviikkona  29.5.2019

torstaina           20.6.2019

perjantaina      1.11.2019

torstaina           5.12.2019

maanantaina   23.12.2019

tiistaina             31.12.2019.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että aukioloaikojen supistamisen edellytyksenä on, että niistä informoidaan kuntalaisia riittävästi hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 13.6.2018 (§ 174) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista / vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Anna-Kaisa Tukiala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 46693

anna-kaisa.tukiala(a)hel.fi

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 46012

hanna.viitala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Vammaistyö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tukipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566