Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

26.10.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

85 §

Vammaisten henkilöiden työllistämispalvelujenhankinta vuodelle 2019

HEL 2018-010905 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia hankintalain 110 § mukaisesti yksilöllisinä päätöksinä ennen 3.4.2012 alkaneet vammaisten henkilöiden työllistämispalvelujen hankinnan viidelle (5) henkilölle
suorahankintana Invalidisäätiön Live Palveluilta (ent. Orton Pro).

Palvelut hankitaan 1.1.2019 alkaen enintään 31.12.2019 saakka. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo arvonlisäverottomana on noin 100 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 27 d §:n mukainen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta Helsingin kaupungin ohjaamille, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville asiakkaille. Tämän päätöksen mukainen palvelu koskee vain sellaisia asiakkaita, joiden työsuhde mainittujen palveluntuottajien kanssa on alkanut ennen 3.4.2012, jolloin osapuolten välillä aiemmin voimassa ollut palvelusopimus irtisanottiin päättymään vuoden 2012 lopussa.

Hankintalain 110 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: ”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Palvelun hankinnalla voidaan jatkaa liitteessä mainittujen sosiaalitoimen asiakkaiden asiakassuhteita, joiden katkeaminen olisi kussakin yksittäistapauksessa kohtuutonta ja epätarkoituksenmukaista.

Edellä mainitun palveluntuottajan kanssa on sovittu vuoden 2018 sopimuksen aikaisten hintojen pysyvän ennallaan myös vuonna 2019.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan suorahankinnasta tehdään palvelutuottajan kanssa erillinen sopimus.

Lisätiedot

Marjo Oikarinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 46879

marjo.oikarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Kuntoutusohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566