Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

13.08.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

68 §

Vammaistyö, Tyynelän toimintakeskus, Käpylän toimipisteen tilapäinen sulkeminen ajalla 3.-7.9.2018

HEL 2018-008481 T 05 03 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisten työ- ja päivätoiminnan Tyynelän toimintakeskuksen Käpylän toimipiste pidetään tilapäisesti suljettuna toimipisteen muuton vuoksi ajalla 3.-7.9.2018.

Tarvittaessa asiakkaille järjestetään korvaavaa toimintaa työ- ja päivätoiminnan toisessa toimipisteessä.

Päätöksen perustelut

Tyynelän toimintakeskuksen Käpylän toimipiste muuttaa ajalla 3.-7.9.2018 Käpyläntie 13 tiloista Sofianlehdon toimintakeskuksen tiloihin Sofianlehdonkatu 8 A. Muuton ajan Käpylän toimipiste on tilapäisesti  suljettuna.

Asiakkaita ja heidän sidosryhmiään on informoitu muutosta ja asiakkaille on tehty kysely mahdollisesta korvaavan toimintapaikan tarpeesta.  Tarvittaessa asiakkaille järjestetään korvaavaa toimintaa työ- ja päivätoiminnan toisessa toimipisteessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 11.4.2018 (§77) 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista ja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vammaistyö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566