Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

09.08.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

67 §

Hoitopaikkojen vahvistaminen lastensuojelun ympärivuorokautisessa hoidossa/Malmin vastaanoton osaston lopettaminen

HEL 2018-008340 T 05 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon laitoshoidon paikkamäärä on vuoden 2018 lopussa 262 paikkaa. Paikkamäärä vähenee 1.10.2018 viidellä paikalla, koska Malmin vastaanoton toinen osasto lopetetaan.

Päätöksen perustelut

Malmin vastaanotto on vastaanottanut sijaishuoltoa tarvitsevia alle kouluikäisiä lapsia. Malmin vastaanottokodissa on kaksi 5-paikkaista osastoa. Lastensuojelulain 50 §: mukaan perhehoito on ensisijainen hoitomuoto suhteessa laitoshuoltoon. Sosiaali- ja terveystoimen v. 2018 käyttösuunnitelman tavoitteena on ollut lasten vastaanottoperhepaikkojen lisääminen laitosvastaanottopaikkojen vähentämiseksi.

Malmin vastaanoton toinen osasto lopetetaan 1.10.2018 alkaen. Toisen osaston lopettamista suunnitellaan ja siitä päätetään myöhemmin. Samanaikaisesti selvitetään ympärivuorokautisen perhearviointiyksikön perustamista ja  Malmin vastaanoton tilojen käyttämistä tähän tarkoitukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 11.4.2018 (§77) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 1 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Aki Partanen, lastenkodin johtaja, puhelin: 310 52565

aki.partanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lastensuojelu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tukipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566