Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

16.07.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

63 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-007840

HEL 2018-007840 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Epäkohdista ilmoittaminen SPro-ilmoitusjärjestelmän avulla Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa”. Yhteyshenkilönä sosiaali- ja terveystoimialalla on kehittämissuunnittelija Sanna Salminen. Tutkimuslupa on voimassa 1.5.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilökunnan tietämystä sosiaalihuoltolain ilmoittamisvelvollisuudesta ja SPro-ilmoitusjärjestelmästä, ovatko epäkohtailmoitukset johtaneet toimenpiteisiin, tukeeko työyhteisö epäkohdista ilmoittamista, ja koetaanko ilmoittamiselle olevan esteitä. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan esite epäkohtailmoitusten tekemisen tueksi. Tutkimuksen aineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Yhteishenkilö vastaa kyselyiden lähettämisestä työntekijöille. Kysely toteutetaan seuraavissa palveluissa: Vammaistyö, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Lastensuojelu sekä Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys toimiston
osalta perheiden erityispalveluiden yksikössä. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Haastateltavien ja tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialalle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali-ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Lisätiedot

Taija Puranen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 24672

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus

2

Tutkimussuunnitelma

3

Liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566