Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

05.07.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

52 §

Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

HEL 2018-006550 T 01 02 01 08

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että perhehoitaja ********** vapautetaan suorittamasta hänelle maksettu perusteeton etu 2878,26 euroa, koska saatava on kokonaisuudessaan oikeudellisesti vanhentunut.

Päätöksen perustelut

Perhehoitajalle on maksettu ajalta 1.2.2014–28.2.2015 liikaa hoitopalkkiota. Liikamaksu on ollut yhteensä 2878,26 euroa.

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei sitä ole oikeudellisesti pätevästi katkaistu. Lain 7 §:n mukaan velan vanhentuminen lasketaan perusteettoman edun palautuksessa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta. Saman lain 10 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa. 

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta asiassa saadun selvityksen mukaan taloushallintopalvelut eivät ole katkaisseet perhehoitajan velan vanhentumista. Oikeudellisesti pätevää katkaisutoimea ei ole tehty myöskään Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan tai perhehoitajan puolelta. 

Lisätiedot

Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhehoitaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566