Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.06.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

50 §

Päätös optiokauden käyttöönotosta sikiön sydänäänten kuuntelulaitteet hankintakaudelle 8.8.2018 - 7.8.2020 HEL 2016-003232

HEL 2016-003232 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali-ja terveystoimialan perhe-ja sosiaalipalveluiden palvelukokonaisuuden johtaja päätti, että sikiön sydänäänten kuuntelulaitteen hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden optiokausi siten, että sopimusta jatketaan ajalle 9.8.2018 – 7.8.2020 alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Samalla palvelukokonaisuuden johtaja päätti, että tämä päätöksen tiedoksisaanti ei ole tilaus. Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta.

Optiokauden sitoumukseton arvioitu arvo (0%alv) on noin 71 250 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-ja terveystoimialan perhe-ja sosiaalipalveluiden palvelukokonaisuuden johtaja on päätöksellään 35§ sikiön sydänäänten kuuntelulaitteiden hankintakilpailu, H058-16 päivätty 19.4.2016, päättänyt sikiön sydänäänten kuuntelulaitteiden hankinnasta. Päätös sisälsi mahdollisuuden kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönottoon.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on 8.8.2016 päivätty sopimus H058-16 HEL2016-003232 Sonar Oy:n kanssa.

Optiosopimus otetaan käyttöön Sonar Oy:n kanssa.

Lisätiedot

Anne Brax, palvelupäällikkö, puhelin: 09 31031761

anne.brax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallinto

 

Sopimuskumppani

Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566