Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.05.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

46 §

Lastensuojelun yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

HEL 2018-003040 T 05 00 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti kumota aiemmin tekemänsä päätöksen 21 § 14.3.2018 koskien lastensuojelun lastenkotitoimintayksikön lyhytaikaisesta sulkemisesta.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että päätös korjataan kuulumaan paikkaluvun tilapäisenä alentamisena siten, että Outamon lastenkodissa suljetaan yksi osasto ja alennetaan tilapäisesti lastenkodin paikkalukua seitsemällä asiakaspaikalla ajalla 4.6. - 15.10.2018.

Päätöksen perustelut

Sulun syynä on henkilöstöpula ja tarve turvata lasten hoito ja kasvatus yhdistämällä osastoja kesän aikana. Alkusyksyn sulku tarvitaan, koska koulukotihoitoa tarvitsevia lapsia ei juurikaan tule sijoitukseen elo-syyskuussa, vaan vasta lokakuusta lähtien.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 11.4.2018 (§77) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista / vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 310 46170

minna.k.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lastensuojelu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tukipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566