Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

29.05.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

45 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-004525

HEL 2018-004525 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Lastensuojelun jälkihuollossa olleiden nuorten itsenäistymistä tukevat tavoitteet, voimavarat ja palveluiden käyttö". Hoitotieteen pro gradu opinnäytetyö on osa jälkihuollon tutkimushanketta "Sosiaalihuollon jälkihuollossa olevien nuorten asiakkuusprofiilit, osallisuus, tuki ja tuen vaikuttavuus - kohti itsenäistä asumista tukevaa moniammatillista toimintamallia". Tutkimuksessa jatkoanalysoidaan Effica YPH-, Pegasos- ja ATJ- tietojärjestelmistä kerättyä aineistoa vuodelta 2015.

Tutkimuksen yhteyshenkilö on lastenkotitoiminnan päällikkö ja tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Pitkänen. Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2019 asti.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tietoja saa käyttää vain hakemuksessa mainittua tutkimusta varten.

Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkaiden, työntekijöiden eikä palvelupisteiden tunnistetietoja.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa tarkastellaan tutkimushankkeessa kerättyä laadullista aineistoa, jota ei ole aiemmin analysoitu. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää jälkihuollon palveluiden kehittämisessä tukemaan nuorten tavoitteita ja voimavaroja.

Sähköinen tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja ja se säilytetään asianmukaisesti. Tutkimuksen tulokset esitetään ryhmätasolla, yksittäisiä henkilöitä eivät ole tunnistettavissa.

Lisätiedot

Ilona Fagerström, suunnittelija, puhelin: 09 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus, lastensuojelun jälkihuolto

2

Tutkimussuunnitelma, lastensuojelun jälkihuolto

3

Tutkimuslupahakemuksen muut liitteet, lastensuojelun jälkihuolto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566