Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.05.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

43 §

Sosiaali- ja terveystoimiala, pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan hankinta

HEL 2018-000883 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen -palvelukokonaisuuden johtaja päätti hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajiksi seuraavat tarjoukset:

1) Nuorten valmentava ryhmätoiminta
   1. Kuntoutussäätiö
   2. Samaria rf
   3. Invalidisäätiö
   4. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

2) Aikuisten valmentava ryhmätoiminta
   1. Samaria rf
   2. Kuntoutussäätiö
   3. Invalidisäätiö
   4. Espoon Diakoniasäätiö (Kornetintie)
   5. Alvi ry
   6. Elämänlaatu ry

3) Työelämälähtöinen kuntouttava työtoiminta
   1. Betesda-säätiö
   2. Samaria rf
   3. Alvi ry
   4. Invalidisäätiö
   5. Elämänlaatu ry
   6. Espoon Diakoniasäätiö (Kornetintie)
   7. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
   8. Kuntoutussäätiö
   9. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu edellä ilmoitetusti kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Valinta ja järjestys tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mukaisesti.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että kaikki valitut palveluntuottajat toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset asetettuun määräaikaan mennessä ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2018-000883 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 49 (27.02.2018). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valittiin palveluntarjoajat puitejärjestelyyn. Tarjouskilpailu käynnistettiin 14.3.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutuksessa on kolme (3) hankinnan kohdetta:
1. Nuorten valmentava ryhmätoiminta
2. Aikuisten valmentava ryhmätoiminta
3. Työelämälähtöinen kuntouttava työtoiminta

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien
vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jätön määräaikaan mennessä 19.4.2018 klo 10.00 saapui yhteensä 12 tarjousta.

Tarjouksensa jättivät:
- Alvi ry
- Betesda-säätiö
- Elämänlaatu ry
- Espoon Diakoniasäätiö (kaksi erillistä tarjousta)
- Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
- Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
- Invalidisäätiö
- Kuntoutussäätiö
- Lasten ja nuorten puutarhayhdistys
- Samaria rf
- Sininauhasäätiö

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoajat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä tarjoukselle esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Espoon Diakoniasäätiön toinen tarjous ei täyttänyt kaikilta osin tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, joten sen tarjous hylätään alla mainituilla perusteilla.

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia.

Perustelut hylkäämiselle

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti toimitilojen, joissa palvelua järjestetään, tulee sijaita Helsingissä ja niiden tulee olla helposti saavutettavissa joukkoliikenteen avulla. Muussa tapauksessa palveluntuottaja järjestää osallistujan kuljetuksen toimitiloihin ilman erillisiä kustannuksia tilaajalle tai osallistujalle.

Espoon Diakoniasäätiön tarjous, koskien Kilonkartano 3:n toimitiloissa järjestettävää kuntouttavaa työtoimintaa, ei täyttänyt edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia, sillä kyseinen tila sijaitsee Espoossa eikä tarjoukseen kuulunut osallistujien kuljetusten järjestäminen.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousvertailu tehtiin hyväksyttävistä tarjouksista. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 80 % ja laadun painoarvo 20 %. Hinnan ja laadun osatekijöistä saatujen vertailupisteiden yhteissumma määritteli tarjouksen sijoittumisjärjestyksen tarjouskilpailussa (liite 1).

Laadun osalta kilpailutustyöryhmä arvioi kohteittain tarjottavien palveluiden soveltuvuutta kohderyhmälle tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyin kriteerein. Työryhmän arvosanat ja kirjalliset arviot on esitetty liitteessä 2.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimialaa ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelut

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566