Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.04.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

25 §

Oulunkylän perhekuntoutuksen paikkaluvun vahvistaminen 1.5.2018 alkaen

HEL 2018-003753 T 05 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja vahvistaa Oulunkylän perhekuntoutuksen ympärivuorokautiseksi paikkaluvuksi seitsemän paikkaa 1.5.2018 alkaen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.4.2018, § 77) 18 luvun 4 §:n 1 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät sekä päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Ympärivuorokautista perhekuntoutusta on kehitetty syksyn 2017 aikana asiakaslähtöisempään suuntaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut laitoskuntoutustarpeen tarkempaa arviointia sekä avoperhekuntoutuksen voimakasta kehittämistä. Laitoskuntoutuksessa on siirrytty 5.1.2018 alkaen 24/7-kuntoutukseen, joka on tarkoittanut myös muutosta aidosti ympärivuorokautiseen kuntoutukseen. Laitoskuntoutuksessa purettiin vuodenvaihteessa 2017/2018 myös aiempi jaksokuntoutuksen malli, jossa asiakkaat tulivat samanaikaisesti ja jakson pituus oli kaksi kuukautta perheen tilanteesta riippumatta. Aiemman mallin todettiin kuitenkin tuottavan runsaasti hukkaa keskeytyneiden kuntoutusten ja jaksojen väliin sijoittuneiden suunnitteluviikkojen takia, eikä malli ollut myöskään asiakaslähtöinen.

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on perhekuntoutusosastolla kuusi paikkaa, mikä ei ole riittävä tarpeeseen nähden. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on käyttämättömänä asunto, joka soveltuu hyvin perhekuntoutuspaikaksi.

Asunto (tekninen numero 1.30) sijaitsee 1. kerroksessa erillään kaikista muista osastoista. Asunto on kooltaan 31m2 ja siinä on oma keittiö, kylpyhuone sekä suora uloskäynti. Asunto on tarkoitettu alun perin perhemajoitusasunnoksi vastaanotto-osastoille, mutta tilaa ei kuitenkaan koskaan ole otettu käyttöön tässä tarkoituksessa sen haastavan sijainnin vuoksi. Tilaa on käytetty viime vuodet ryhmätyötilana. Asunnon käyttöönotosta perhekuntoutuskäyttöön on konsultoitu sekä toimialan turvallisuuspäällikköä että kaupunkiympäristön toimialan käyttöpäällikköä. Asunnon käyttöön otolle ei ole estettä.

Paikkamäärän nosto ei lisää lainkaan nykyisiä henkilöstökuluja eikä muitakaan kustannuksia (pyykki, siivous, elintarvikkeet) merkittävällä tavalla. Asunnon käyttöön oton jälkeen laitoskuntoutuspaikkojen määrä on seitsemän.

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tilastopalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Talouden ja toiminnan suunnittelu

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tilapalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tukipalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566