Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

16.04.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

23 §

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys –palvelut,  perheoikeudelliset asiat alayksikön tilapäinen sulkeminen 30.4.2018

HEL 2018-004030 T 05 00 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys palveluiden alayksikkö, perheoikeudelliset asiat on suljettu 30.4.2018.

Päivä ajoittuu kahden lomapäivän väliin, jolloin asiakasaikojen kysyntä on vähäinen. Yksikön sulku on toiminnallisesti ja henkilöstöhallinnollisesti tarkoituksenmukainen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti vielä todeta, että sulun edellytyksenä on, että siitä informoidaan kuntalaisia riittävän hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.11.2016 ( § 291) hyväksymän ja 3.5.2017 (§ 260) tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2. kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao.palvelu/yksikkö/alayksikkö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tukipalvelut, palvelupäällikkö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566