Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

08.03.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

18 §

Sosiaali- ja terveystoimiala, vammaistyön toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan tilapäinen supistaminen kesällä 2018

HEL 2018-002688 T 05 03 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisten työ ja päivätoiminnan toimipisteet pidetään kesällä 2018 tilapäisesti suljettuina kesälomien vuoksi seuraavasti:

Toimintakeskus Cäpsä

25.6. - 20.7.2018

Karviaismäen toimintakeskus

25.6. - 20.7.2018

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus

2. - 27.7.2018

Toimintakeskus Tanhua

2. - 27.7.2018

Tyynelän toimintakeskus

 

- Töölön toimipiste

2. - 27.7.2018

- Käpylän toimipiste

2. - 27.7.2018

Vallilan työ- ja valmennuskeskus

2. - 27.7.2018

Pasilan toimintakeskus

9.7. - 3.8.2018

Sofianlehdon toimintakeskus

9.7. - 3.8.2018

Suezin toimintakeskus

9.7. - 3.8.2018

 

 

Tarvittaessa korvaava toiminta järjestetään asiakkaalle toisessa yksikössä. Ajalla 9.- 20.7.2018 päivystävänä yksikkönä on Sofianlehdon toimintakeskus.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti kehitysvammapoliklinikan aukioloajan tilapäisestä supistamisesta ajalla 25.6. - 3.8.2018. Kehitysvammapoliklinikka, osoitteessa Sofianlehdonkatu 8, A-rakennus, on avoinna maanantaista -perjantaihin klo 8.00 -15.00 (normaali aukioloaika on klo 8.00 -16.00).

Asiakkaille on tiedotettu yksiköiden kiinniolosta ja supistetusta aukioloajasta

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.11.2016 (§ 291) hyväksymän ja 3.5.2017 (§ 206) tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista/vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. toimipisteet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viestintä

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tukipalvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566