Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.01.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

6 §

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen 1.2.2018 lukien

HEL 2017-010636 T 00 00 02

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, kumoten 3.10.2017 § 29  tekemänsä päätöksen, asettaa perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Henkilöstötoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinainen edustaja

Varaedustaja

 

 

Työnantajan edustajat

 

perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja,

henkilöstön edustaja, JUKO

puheenjohtaja

 

lastensuojelun johtaja

sijaisensa

nuorten palvelujen ja

sijaisensa

aikuissosiaalityön johtaja

 

perhepalvelujen johtaja

sijaisensa

vammaistyön johtaja

sijaisensa

vastaava suunnittelija (035801)

sijaisensa

 

 

Henkilöstön edustajat

 

Johanna Husso, SUPER

Anna Suomi,

perushoitaja

ohjaaja

Virve Pukki, JHL

Hannele Råman,

työpajaohjaaja

ohjaaja

Markus Virtanen, JUKO

Auli Jaatinen,

sosiaaliohjaaja, varapuheenjohtaja

sosiaaliohjaaja

Hanna-Kaisa Hakulinen, JUKO

Riikka Hyökyranta,

psykologi

puheterapeutti

Teija Peltovuori, TEHY

Sari Laurén,

psykiatrian erikoissairaanhoitaja

terveydenhoitaja

Teija Toikka, JYTY

Auli Jaatinen,

etuuskäsittelijä

sosiaaliohjaaja

 

 

Työsuojelun edustajat

 

 

 

Ilkka Konola

Heikki Kela

työsuojeluvaltuutettu

 

Tuija Hakkarainen

Roby Mountrakis

työsuojeluvaltuutettu

 

Susanna Kerkkänen

avoin

työsuojeluvaltuutettu

 

Seija Paasi

Marketta Tiira

työsuojeluvaltuutettu

 

 

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti todeta, että henkilöstötoimikunnan puheenjohtajana toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja ja, että henkilöstön edustajat ovat keskuudessaan valinneet varapuheenjohtajaksi Markus Virtasen.

Henkilöstötoimikunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri Seija Petäjäaho ja hänen estyneenä ollessa hallintosihteeri Terttu Kosunen.

Lisätiedot

Seija Petäjäaho, hallintosihteeri, puhelin: 310 42605

seija.petajaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Henkilöstötoimikuntaan nimetyt

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Työsuojelupäällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Pääluottamusmiehet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566