Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

23.01.2018

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

4 §

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön eräiden työyksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset

HEL 2018-000679 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden johtaja päätti nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelun työyksiköiden sulkemisesta seuraavasti: 

Etelän aikuissosiaalityö:
  Kotouttamisen sosiaalityö 1
  Kotouttamisen sosiaalityö 2
  Kotouttamisen sosiaalityö 3
  Kotouttamisen sosiaalityö 4
ovat suljettuna 26.1.2018 palvelujen Kalasatamaan siirtymisen valmistelun ja järjestettävän kerroskoulutuksen vuoksi.

Vielä perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden johtaja päätti todeta, että aukioloaikojen supistamisen edellytyksenä on, että niistä informoidaan kuntalaisia riittävän hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on 3.5.2017 § 206, 18 luku, 4 § päättänyt, että asianomainen palvelukokonaisuuden johtaja voi päättää oman palvelukokonaisuutensa alayksiköiden aukiolojen supistuksista.

Lisätiedot

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090

anne.qvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nuso

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

viestintä

tukipalvelut

peso

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566