Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

12.09.2022

 

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

33 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Perhesosiaalityö, SOTE-01-564-22

HEL 2022-010800 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 37669, toimintayksikkö 395200, työpiste 100005) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 01.07.2022.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa 19.07-18.08.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia vastuusosiaalityöntekijänä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Sosiaalityöntekijä tekee suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukipalvelu) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen ja vanhempien kanssa sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, sekä kykyä itsenäiseen toimintaan ja työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. Hakija haastateltiin samassa haastattelussa perhesosiaalityön työryhmän kahden toimipisteen avoimiin virkoihin ja hän tuli valituksi molempiin tehtäviin. Hakija ilmoitti ettei ota vakanssinumeron 37669 virkaa vastaan.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Lisätiedot

Anniina Piiroinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 21952

anniina.piironen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Johtava sosiaalityöntekijä

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566