Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

29.08.2022

 

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

29 §

Sosiaalityöntekijän virkojen täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Lassila, SOTE-01-520-22

HEL 2022-010236 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (vakanssinumerot 028485 ja 028733, toimintayksikkö 395200, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi myöhemmin uudelleen.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka 028485 tuli avoimeksi 11.10.2021 ja virka 028733 tuli avoimeksi 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen ja vastaaminen selvitysprosessin etenemisestä lain edellyttämällä tavalla yhdessä työparinsa kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii vuorollaan päivystäjänä. Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu myös palvelutarpeen ja mahdollisten tukitoimien arviointi ja tarvittaessa kiireellisen tai avohuollon sijoituksen valmisteleminen selvitysprosessin aikana. Lisäksi sosiaalityöntekijän vastuulla on lastensuojelun konsultaatio sekä ohjaus ja neuvonta.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutuksen ja dokumentoinnin taitoja. Eduksi luetaan kokemus lapsiperheiden parissa tehtävästä työstä ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan organisaation tuntemus.

Sosiaalityöntekijän virat oli julkisesti haettavana 28.6.2022 - 25.7.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä työvoimahallinnon työnhakupalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. Kelpoisuuden omaava hakija veti pois hakemuksensa 31.7.2022.

Virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot

Liisa Jokinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41257

liisa.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1

hakijalistaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkojen hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566