Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

03.08.2022

 

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

27 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Kallio-Berghäll, SOTE-01-170-22

HEL 2022-009301 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 037656, toimintayksikkö 395200, työpiste 100020) 1.9.2022 lukien 3680,36 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 10.1.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on palvelutarpeen arviointien tekeminen lain säätämässä määräajassa, lyhytaikaisen tuen tarjoaminen arvioinnin ohella sekä päätösten tekeminen lastensuojelun tai erityisen tuen asiakkuudesta. Lisäksi työhön kuuluu virka-ajan päivystystä, ohjausta ja neuvontaa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Eduksi luetaan ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037656) on ollut julkisesti haettavana 22.2.-8.3.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin 11.4.2022 kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija ********** Haastattelijana toimi johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, hän on valmistunut Helsingin yliopistosta 9.2.2022. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Kallio-Berghällin toimipisteessä.

Lisätiedot

Johanna Sirén Päivärinta, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 56302

johanna.sirenpaivarinta(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566