Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

23.02.2021

 

Lastenkotitoiminta

 

 

Lastenkotitoiminnan päällikkö

 

 

 

 

2 §

Lastenkotitoiminta-yksikön psykologityö-alayksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 23.2.2021 alkaen

HEL 2021-002365 T 00 01 00

Päätös

Lastenkotitoiminnan päällikkö päätti oikeuttaa alla mainitun psykologityö-alayksikön toimenhaltijan ja hänen sijaisensa toteuttamaan hankintoja lastenkotitoiminnan päällikön vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti, edellyttäen, että

        toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

        talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa ja

        hankinnan toteutuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Lastenkotitoiminta-yksikön psykologityö-alayksikön toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 23.2.2021 alkaen:

        johtava psykologi 1000 euroa

        psykologi (vakanssinumero 035586) johtavan psykologin sijaisena 1000 euroa

        psykologi (vakanssinumero 036988) johtavan psykologin sijaisena 1000 euroa

        psykologi (vakanssinumero 083363) johtavan psykologin sijaisena 1000 euroa.

Päätös korvaa lastenkotitoiminnan päällikön päätöksen 22.6.2017 § 2 johtavan psykologin osalta.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnasta lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.1.2021 § 14 päättänyt toimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista 1.1.2021 lukien. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen lastenkotitoiminnan päällikkö antaa lastenkotitoiminta-yksikön työsuhteisille toimenhaltijoille oikeudet toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainittuun euromäärään asti.

Lisätiedot

Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 310 46170

minna.k.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Psykologityö

Taloussuunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566