Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Vammaistyö

28.09.2022

 

 

 

 

Vammaistyön johtaja

 

 

 

 

55 §

IH-Palvelu HoSoTe oy:n toimiminen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajana

HEL 2022-009176 T 05 00 01

Päätös

Vammaistyön johtaja päätti hyväksyä IH-Palvelu HoSoTe oy:n yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaiseksi sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajaksi. Yritys merkitään Helsingin kaupungin henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteriin. Tämä päätös koskee vain yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamista Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on vastaanottanut 18.7.2022 IH-Palvelu HoSoTe oy:n (y-tunnus 2842365-4) ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta.

IH-Palvelu HoSoTe oy on rekisteröity 6.7.2017. Yritys tuottaa vammaisille henkilöille henkilökohtaista apua. Yritys ei tuota palvelua alle 18 –vuotiaille asiakkaille. Päätös ei sisällä kotipalvelun tukipalveluita. Palvelu perustuu palvelusopimukseen. Yrityksellä on toiminta- ja omavalvontasuunnitelma.

Yritys täyttää palvelun vastuuhenkilön työkokemuksen ja toimitettujen liitteiden perusteella sosiaalipalveluna tuotettavan yksityisten kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettavan henkilökohtaisen avun palvelun tuottamiselle esitetyt vaatimukset.

IH-Palvelu HoSoTe oy:n ilmoituksen mukainen palvelu yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Kotipalvelujen tukipalveluille tai niihin rinnastettaville palveluille vaatimuksena on, että asiakkaan tarve täyttää sosiaalihuollon edellytykset. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Sosiaalihuoltoon on oikeutettu, jos ei selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelun tulee myös aina perustua palvelu-, hoito- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan, jota tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:ssä.

Aluehallintoviraston mukaan varsinaisen sosiaalipalvelujen tuottajan alihankkijana toimivan tukipalvelujen tuottajan kunta voi hyväksyä tukipalvelujen tuottajaksi siltä osin, kuin se antaa palveluja nimenomaan sosiaalihuollon asiakkaille.

Yksityisen sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottaja on velvollinen laatimaan toiminnastaan omavalvontasuunnitelman, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löytyy sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/). Tukipalvelujen tuottajan on seurattava omavalvontasuunnitelmansa toteutumista ja pyydettäessä esitettävä suunnitelma kunnan ja valtion viranomaisille.

Verohallinnon ohjeen (604/40/2011) mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan.

Toiminnan muuttuessa, esimerkiksi vastuuhenkilön vaihtuessa, toiminnan laajentuessa tai päättyessä, tulee siitä tehdä ilmoitus Helsingin kaupungille aluehallintoviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 20.8.2013 § 265 oikeuttaa vammaistyön johtajan tai hänen sijaisensa hyväksymään yksityisen sosiaalipalvelutuottajan henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteriin.

Lisätiedot

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 69530

mirva.lahteenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Tiedoksi

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566