Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Vammaistyö

31.08.2022

 

 

 

 

Vammaistyön johtaja

 

 

 

 

51 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Digitaalisen osallisuuden edistäminen -mallin kehittäminen Helsingin kaupungin vammaispalveluiden työtoiminnassa"

HEL 2022-010379 T 13 02 01

Päätös

Vammaistyön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Digitaalisen osallisuuden edistäminen -mallin kehittäminen Helsingin kaupungin vammaispalveluiden työtoiminnassa" (YAMK-opinnäytetyö). Tutkimuksen yhteyshenkilö on vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen
osallisuus näyttäytyy vammaisten työtoiminnan työntekijöille ja asiakkaille. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keinoja, joiden avulla vammaisten työtoiminnassa voidaan edistää digitaalista osallisuutta. Kyseessä on tutkimuksellinen kehittäminen, jonka tuloksena syntyy digitaalisen osallisuuden malli vammaispalvelujen työtoimintaan.

Opinnäytetyön aineisto kerätään joko ryhmähaastattelun tai yksilöhaastattelujen avulla noin kymmeneltä vapaaehtoisen suostumuksensa antaneelta työtoiminnan asiakkaalta sekä yhteiskehittämisen keinoin työntekijöiden kehittämistyöpajoista (äänitallenteet ja muu kirjallinen tai kuvallinen materiaali). Lisäksi aineistoa kerätään tutkimuspäiväkirjoihin asiakkailta ja työntekijöiltä osallistuvan havainnoinnin avulla.

Tutkimuslupahakemus täyttää tutkimuseettiset ja tietosuojaa koskevat edellytykset. Asiakkaiden suostumusasiakirjat on laadittu selkokielellä, ja työntekijät antavat vapaaehtoisen suostumuksensa heihin liittyvän tai heidän tuottamansa aineiston hyödyntämiseen opinnäytetyössä. Asiakkaat rekrytoidaan tutkimukseen esihenkilöiden välityksellä. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Henkilötietojen käsittelyä on lähemmin kuvattu tietosuojaselosteessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää vammaistyön johtaja (vammaistyöhön kohdistuvat tutkimusluvat).

Lisätiedot

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne-maria.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566