Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Vammaistyö

16.08.2022

 

 

 

 

Vammaistyön johtaja

 

 

 

 

42 §

Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla toimintakeskus Polun johtavalle ohjaajalle 17.8.2022 alkaen

HEL 2022-009730 T 00 01 00

Päätös

Vammaistyön johtaja päätti, että toimintakeskus Polun johtavan ohjaajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- ts. johtava ohjaaja, 040881 **********

- johtava ohjaaja, 084481 **********

Samalla vammaistyön johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä, toimintakeskus Polun johtavan ohjaajan sijaisena toimii vammaistyön johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 17.8.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa vammaistyön johtajan 01.06.2020 tekemän päätöksen § 15.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sijaisiksi määrätyt

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566